20 Şubat 2021

3194 SAYILI İMAR YASA KAPSAMINDA UYGULANAN İDARİ PARA CEZASI

Binada ruhsata aykırılık bulunduğundan bahisle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca kiracı olan davacıya 414.437,34-TL imar para cezası verilmesine ilişkin belediye encümeni kararının iptali istemiyle açılan dava. (İMAR PARA CEZALARINDA ŞAHSİLİK İLKESİ)

Davacı şirketin, söz konusu binada kiracı konumunda bulunduğu, davalı idare tarafından söz konusu ruhsata aykırı imalatların kimin tarafından yapıldığının tespiti açık ve net olarak yapılmaksızın, hem malik adına hem de kiracı konumunda bulunan davacı şirket adına 414.437,34 TL imar para cezası verilmesi yoluna gidildiği, bu durumda, mevzuata aykırı inşai faaliyeti yapan kişi tespit edilerek idari yaptırımın ilgili kişiye uygulanması gerekirken, cezaların şahsiliği ilkesine aykırı olarak söz konusu ruhsata aykırı imalatların kiracı konumunda bulunan davacı şirketin yaptığı kabul edilerek davacı adına idari para cezası verilmesine ilişkin işlemde hukuka uygun değildir.(Yozgat İdare Mahkemesince verilen 02/03/2017 gün ve E:2016/364, K:2017/346 sayılı karardan alıntıdır)

85 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir