2 Haziran 2020

CAPRİCE GOLD – Gayrimenkul sermaye iradını beyan dışı bıraktığı iddia edilen mükellefe uygulana cezalı tarhiyat Vergi Mahkemesi tarafından kaldırıldı

2013 yılında davacının banka hesabına, Caprice Gold Gayrimenkul Yat. Turizm ve İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından 223.717,11-TL yatırıldığı ve bu tutarın kira geliri olduğu yolundaki bir ihbar üzerine, davacının, söz konusu kira gelirini beyan etmediğinden bahisle davacı takdir komisyonuna sevk edilmiştir.

Ankara 2 No’lu Takdir Komisyonu 28/11/2018 tarih ve 16983 sayılı sayılı kararıyla, anılan tutarın %25’inin götürü gider olduğunun kabulüyle, vergiye esas matrahın 167.787,84-TL olarak takdir etmiş ve akabinde Vergi Dairesi tarafından vergi ziyaı cezalı gelir vergisi tahahhuk ettirilmiştir.

Vergi Dairesi tarafından tahakkuk ettirilen vergi ziyaı cezalı gelir vergisi, Ankara Barosu Avukatlarından Sinem KARA tarafından Mahkemeye taşınmıştır.

Uyuşmazlık, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi tarafından nihai olarak karara bağlanmıştır.  Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi tarafından verilen 25/9/2019 gün ve E:2019/1056, K: 2019/1452 sayılı karar özetle şöyledir; ” Dava konusu olayda, davalı idarece, Caprice Gold Gayrimenkul Yat. Turizm ve İnş. Tic. Ltd Şti. tarafından davacının hesabına yatırılan paranın gayrimenkul sermaye iradı olduğundan bahisle uyuşmazlık konusu tarh ve ceza kesme işlemleri tesis edilmiş ise de; davacı tarafından, Mai Turizm İşletmeciliği İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile aralarında devre mülk satışı ve işletilmesi ile ilgili bir sözleşme olduğu, ancak anılan sözleşmeye konu inşaatın bitirilmediği, devre mülklerin işletmeye açılmadığı ve henüz teslim edilmediğinden ortada kiraya verilebilecek bir devre mülk ve elde edilmiş bir gayrimenkul sermaye iradı bulunmadığı ileri sürülmesine rağmen, bunun aksinin kanıtlanamadığı anlaşıldığından, davacı adına tarh edilen dava konusu vergi ziyaı cezalı gelir vergisinde hukuka uyarlık görülmemiştir.

 

 

272 total views, 3 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir