24 Eylül 2020

DENKLİK TALEBİ BAŞVURUSUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEM

Ankara BİM – 4. İdare Dava Dairesi Esas No.: 2017/2207 Karar No.: 2017/2748 Karar tarihi: 29.06.2017 #denklik #DenklikSorunu #DenklikMağduru #DenkliğimiVerYök

Dava; Bulgaristan Sofya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan davacı tarafından; diploma denklik talebi için yapmış olduğu başvurusunun, reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesi; dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

İstinaf kararı; ” Ülkemiz tarafından 01/12/2004 tarihinde imzalanıp 28/02/2006 tarihli ve 26094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5463 sayılı Kanun uyarınca 08/01/2007 tarihinde onaylanarak 01/03/2007 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Bölgesinde Yükseköğretim İle İlgili Belgelerin Tanınmasına İlişkin Sözleşmeyi, davacının mezun olduğu üniversitenin bulunduğu ülkede imzalayarak bu sözleşmeye taraf olmuştur.

Anılan Sözleşmenin I. Bölümünde “Tanıma”, bir yabancı eğitim belgesinin, eğitim ve/veya iş etkinliklerinde kullanılmak üzere yetkili makam tarafından resmi olarak kabulü şeklinde tanımlanmış; VI. bölümünün 1. maddesinde “Bir tanıma kararı, yükseköğretim belgesi tarafından belgelenen bilgi ve beceri esasına dayanıyorsa, her Taraf, tanımanın istendiği belge ile tanımanın istendiği Tarafça bu belgeye karşılık gelen diploma arasında önemli bir farklılık(substantial + difference) görülmediği durumda, diğer Tarafta verilmiş yükseköğretim belgelerini tanıyacaktır.” kuralına yer verilmiştir.

Olayda, davacının başvurusu üzerine yukarıdaki ilkeler ışığında inceleme yapılarakkarar verilmediğinden, iç hukuk normu veya idarenin takdir yetkisiyle sınırlandırılması mümkün olmayan uluslararası bir sözleşmenin gereklerine aykırı olarak tesis edilen işlem hukuka aykırıdır.

98 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir