23 Şubat 2021

DİLEKÇENİN REDDİ

Danıştay 13. Daire Esas No.: 2011/3899 Karar No.: 2011/5211 Karar tarihi: 22.11.2011
” Sadece maddi olay ve unsurlarda bağlılık bulunmasının, tek dilekçe ile dava açılmasına olanak vermediği, maddi birlik yanında hukukî bağlılığın varlığının da zorunlu olduğu, hukuksal bağlılıktan söz edebilmek için de dava konusu işlemlerin yargısal denetiminin aynı yargı yerinin görev ve yetkisi içinde bulunması gerektiği, yönetmelik ile birlikte adli yargının görevine giren sözleşmenin iptali istemiyle açılan davada, ayrı ayrı dava açılmak üzere dilekçenin reddi  gerekeceği “
Dava; Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı ile … İnşaat Sanayi  Ticaret A.Ş.- … Sistemi …S.P.A. iş ortaklığı arasında 10.08.2011 tarihinde imzalanan “Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri  ile Ürün ve Hizmetlerin Temin İşi”ne ilişkin sözleşmenin ve 22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik”in 4. maddesinin (d) bendinde yer alan “işletilmesi” ifadesinin, 4. maddesinin (ğ) bendinde yer alan “sözleşme süresince” ifadesinin , 4. maddesinin (j) bendinde yer alan “özel hukuk hükümlerine göre yapılan” ifadesinin, 4. maddesinin (m) bendinin, 11. maddesinin son cümlesinde yer alan “veya alt yüklenici olarak” ifadesinin, 13. maddesinin, 15. maddesinin (u) bendinde yer alan “ve uygun görülen donanımın işletilmesine” ifadesinin, 30. maddesinin (i) bendinde yer alan “ve uygun görülen donanımın işletilmesine” ifadesinin, 30. maddesinin (ı) bendinde yer alan “fiyatlandırma ölçütleri” ifadesinin,  30. maddenin (d) ve (h) bentlerinin, 32. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “sözleşmede belirtilen yer teslim tarihinden başlamak üzere” ifadesinin, 33. maddesinin 2. fıkrasının, 34. maddesinin 4. fıkrasının ikinci cümlesinin, 34. maddesinin 6. fıkrasının, 35. maddesinin 2. fıkrasının üçüncü cümlesinin, 40. maddesinin, 47.   maddesinin   ikinci   cümlesinin   iptali   istemiyle   açılmıştır.

Bu durumda, idarenin düzenleyici işlemi niteliğinde bulunan “Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbî Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelik”in dava konusu edilen hükümlerinin  yargısal denetiminin idari yargıda yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Buna karşın, dava konusu Yönetmeliğin 4. maddesinin, 30.04.2010 tarihli Yönetmelikle değişik (l) bendinde; sözleşmenin, yapım ve yenileme işlemleri ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında özel hukuk hükümlerine göre yapılan, Hazineye ait taşınmazlar üzerinde yüklenici lehine bedelsiz olarak   kırkdokuz   yıla   kadar   üst   hakkı   tesis   edilmek   suretiyle bu taşınmazların devredilmesi halinde, üst hakkı sözleşmesine esas teşkil eden ve onun ayrılmaz bir parçası olan sözleşme ve eklerini ifade edeceği hükme bağlanmış olup, anılan Yönetmelik uyarınca yapılan “Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi” ihalesi sonucunda Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı ile … İnşaat Sanayi  Ticaret A.Ş.- … Sistemi …S.P.A. iş ortaklığı arasında 10.08.2011 tarihinde imzalanan dava konusu sözleşmenin yukarıda belirtilen Yönetmelik hükmü uyarınca, özel hukuk sözleşmesi olduğu açık olduğundan, sözleşmenin iptali isteminin görüm ve çözümünün adli yargının görevinde olduğu sonucuna varılmaktadır.

Sadece maddi olay ve unsurlarda bağlılık bulunmasının, tek dilekçe ile dava açılmasına olanak vermediği, maddi birlik yanında hukukî bağlılığın varlığının da zorunlu olduğu, hukuksal bağlılıktan söz edebilmek için de dava konusu işlemlerin yargısal denetiminin aynı yargı yerinin görev ve yetkisi içinde bulunması gerektiği, yönetmelik ile birlikte adli yargının görevine giren sözleşmenin iptali istemiyle açılan davada, ayrı ayrı dava açılmak üzere dilekçenin reddi  gerekir.

 

430 total views, 4 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir