30 Temmuz 2020

MÜLAKAT SINAVINDA BAŞARISIZ SAYILMA

İdari yargı hakim adaylığı yazılı sınavından yeterli puan alan davacı mülakat sınavında başarısız sayılması üzerine, başarısız sayılmasına ilişkin mülakatın ilişkin iptali istemiyle dava açmıştır.

Davacı, mülakat sınavının bir veya iki dakika gibi kısa bir süre içinde usûl ve yöntemine uygun olarak yapılmadığını, ifade ve özetleme gibi bir değerlendirme yapılmadan haksız yere mülakat sınavından elendiğini iddia etmektedir.

İdare Mahkemesi davayı reddetmiştir. Gerekçe: ” Mülakat, salt ilgilinin bir konuyu ifade ve kavrayıp özetleme, değerlendirme yeteneği ve fiziki durumunun tespiti amacıyla yapıldığından somut bilgilere dayanmaması nedeniyle yargısal denetimin yapılması olanağı yoktur. ”

Danıştay’ın bozma kararı: ” mülakat değerlendirilmesinin usûl ve yöntemine göre yapılıp yapılmadığı, mülakat kurulunu oluşturan başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı verilen notlar ile bu notların aritmetik ortalamasının kaç puan olduğu, ve bunun mülakat kurulunun başkan ve üyeleri tarafından imza altına alınan mülakat başarı listesinde kaç puan olarak yer aldığının tespitinden sonra dava konusu uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi gerekirken mülakat sınavına ilişkin soru ve cevapların somut bilgilere dayanmaması nedeniyle yargısal denetiminin yapılması olanağının bulunmadığından bahisle davanın reddedilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Danıştay 12. Daire Esas No.: 1997/857 Karar No.: 1997/4259 Karar tarihi: 24.12.1997

45 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir