2 Haziran 2020

YAĞMUR SONRASI MEYDANA GELEN SEL NEDENİYLE BELEDİYENİN TAZMİNAT SORUMLULUĞU.

08-09.09.2009 tarihleri arasında İstanbul’da yağan yoğun yağmur nedeniyle Küçükçekmece Ayamama Deresi’nin taşması neticesinde oluşan su baskını sebebiyle oluştuğu ileri sürülen 1.688.213,32 TL maddi zararın tazmini istenmektedir.

İdare Mahkemesi; ” olayın mücbir sebep niteliğinde olduğu, davalı idarelerin eylemi ile meydana gelen zarar arasındaki illiyet bağı kesildiği bu nedenle zarardan idarelerin sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. ”

Danıştay: ” Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/r maddesinde; “Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak ” Büyükşehir Belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları arasındadır.

Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Yasasının 15/e maddesinde de; Müktesep haklar saklı kalmak üzere; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek belediyenin görevlerindendir.

Somut olayı olağanüstü ve idarenin sorumluluğu ile illiyet bağını kesecek bir durum olarak değerlendirebilmek için, belediyenin kanalizasyon hizmeti gibihizmetlerini yerine getirmiş ve ortaya çıkan zararda bu hizmetten kaynaklı bir eksikliğin bulunmaması gerekir.

Bu durumda, hiç bir araştırma yapmadan yürütülen kamu hizmetinin kusursuz olarak yürütüldüğü varsayımı ve zarara sebep olan yağışın olağanüstü bir doğa olayı olarak kabulü ile tazminat isteminin reddine karar verilemez.

Oluşan zarardan, dere yatağındaki yerleşime müsade eden ve taşan derenin bakımı ve yağmur sularının tahliyesi konusunda İSKİ Genel Müdürlüğü ile belediye müşterek sorumludur.

Davalı idarelerin hizmet kusuru ile davacının işyeri ruhsatının bulunmaması ve yapı kullanma iznine aykırı faaliyetinin tespiti halinde; oluşan kusur durumları birlikte değerlendirilmek suretiyle bulunacak kusur oranları çerçevesinde bir karar verilmesi gerekir.

Açıklanan nedenlerle; İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.

T.C. Danıştay 8. Daire Esas No.: 2012/2091 Karar No.: 2013/1589 Karar tarihi: 28.02.2013

37 total views, 1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir