23 Şubat 2021

YAPI KAYIT BELGESİ ALINAN YAPILARLA İLGİLİ DANIŞTAY KARARI

Danıştay 14. Dairesi tarafından verilen 24/1/2019 gün ve E:2018/4539 K:2019/507 sayılı karar şöyledir;

Dava; … İli, … İlçesi, … Mahallesi, … pafta, … sayılı parselde bulunan taşınmaz üzerinde ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığından bahisle 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesi uyarınca mühürlenmesine ilişkin 16/09/2014 günlü yapı tatil tutanağının ve aynı Kanunun 42. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmesine ilişkin … 2014 günlü, 2014/… sayılı … Belediye Encümeni kararının iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; idari para cezasının hesaplanmasında söz konusu yapının çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet verdiği hususunun yapı tatil tutanağında somut olarak ortaya konulmadığı gerekçesiyle 13 numaralı alt bent ile aykırılığa konu imalatın herhangi bir ruhsata dayanmaksızın tamamen ruhsatsız olan bir yapıda yapıldığının kabulüne olanak bulunmadığı gerekçesiyle 8 numaralı alt bendin uygulanmasının mümkün olmadığından bahisle, dava konusu para cezasının kök ceza ile birlikte 12. alt bende isabet eden kısmında hukuka aykırılık bulunmadığından reddine, 8 ve 13 numaralı alt bentlere isabet eden kısmında hukuka uyarlık görülmediğinden bu artırımlara ilişkin kısmının ise iptaline karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

06/06/2018 günlü, 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasların 6. maddesinin 1. fıkrasında “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapıların malikleri, bu belgenin bir örneğini belediye ve mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyesine, bu sınırlar dışında il özel idaresine vermek zorundadır.” hükmü, 3. fıkrasında da “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir. ” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; davacı tarafından verilen, İdareMahkemesi kayıtlarına 14/08/2018 tarihinde
giren karar düzeltme dilekçesi ekinde, davacının imar barışı kapsamında dava konusu yapıya ilişkin olarak 05/07/2018 günlü, … başvuru numaralı … belge nolu “Yapı Kayıt Belgesi”ni alması nedeniyle,
davalı idare tarafından dava konusu para cezasının iptal edildiğine ilişkin 18/07/2018 günlü, 137 sayılı Belediye Encümeni Kararının sunulduğu görülmüştür.

Bu durumda yapı kayıt belgesinin davalı idareye sunulması üzerine dava konusu para cezasının iptaline
karar verildiği dikkate alınarak, konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar
verilmesi gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle; İdare Mahkemesinin verilen kararın BOZULMASINA

347 total views, 4 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir