21 Şubat 2021

YAPI TATİL TUTANAĞININ USULÜNE AYKIRI DÜZENLENMESİ İMAR PARA CEZASININ İPTALİNİ GEREKTİRİR

İstanbul 7. İdare Mahkemesi ESAS NO: 2019/2391 KARAR NO: 2019/2866

” Dosyanın incelenmesinden; İstanbul İli, … İlçesi, … Mahallesi, …. Caddesi, …. pafta, … ada, … parsel, …. kapı numaralı yerde kaçak ve ruhsatsız olarak ” 1 bağımsız bölüm numaralı dükkanın 2.bodrum katta bulunan deposunun önündeki toprağın hafredildiği, deponun dış cephe duvarlarının kaldırılarak pencere konulduğu, birinci bodrum kattaki dükkanın merdiven bağlantısının kaldırıldığı ve 2.bodrum katta bulunan dükkana ait depo kısmının arka cephesindeki yaklaşık 6,7*2,6=17,42 m2 ilave ve 1.bodrum katta bulunan dükkan kısmının arka cephesinde 6,7×2,6=17,42 m2 ilave yapıldığı” tespit edildiğinden bahisle … .2018 tarihli ve …. cilt/sıra sayılı yapı tatil tutanağının düzenlendiği, bu tutanağa dayanılarak …. Belediyesi Encümeni’nin …. 2018 tarih ve 2018/… sayılı kararı ile, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42 maddesi uyarınca yapı sahibi olarak davacıya 6.224,42 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği, anılan encümen kararının iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, idarenin fen elemanlarınca tutulan dava konusu encümen kararının dayanağı yapı tatil tutanağına bakıldığında, ” 1 bağımsız bölüm numaralı dükkanın 2.bodrum katta bulunan deposunun önündeki toprağın hafredildiği, deponun dış cephe duvarlarının kaldırılarak pencere konulduğu, birinci bodrum kattaki dükkanın merdiven bağlantısının kaldırıldığı ve 2.bodrum katta bulunan dükkana ait depo kısmının arka cephesindeki yaklaşık 6,7*2,6=17,42 m2 ilave ve 1.bodrum katta bulunan dükkan kısmının arka cephesinde 6,7×2,6=17,42 m2 ilave yapıldığı” yönünde tespitlere yer verildiği, fakat tutanakta deponun dış cephe duvarlarının kaldırılarak pencere konulduğu, birinci bodrum kattaki dükkanın merdiven bağlantısının kaldırıldığından bahsedilmesine karşın, aykırılıktan etkilenen alan hesabında söz konusu bu değişikliklerin hesaba katılıp katılmadığının net olmadığı, ilave kısım olarak gösterilen çizimde 6,7×2,6=17,42 m2 ilave kısım gösterildiği, fakat yapı tatil tutanağında ilave kısmın iki adet yapılaşmadan oluştuğunun belirtilmesine rağmen mevcut çizimlerde ilave olarak yapılan ikinci kısmın gösterilmediği, çizimde gösterilen ilave kısmın yapının hangi katına ait olduğunun belirtilmediği görülmüştür.

Bu durumda, ruhsata aykırılıkların somut, ayrıntılı ve fiili duruma uygun bir biçimde tespitinin yapılmadığı, ruhsata aykırı olarak yapılan imalatlar nedeniyle kazanılan alanın nasıl hesaplandığına dair her hangi bir açıklamaya da yer verilmediği görüldüğünden, fiilen yapılan ölçüme dayalı veriler olmaksızın yetersiz tespitlere dayanılarak düzenlenen yapı tatil tutanakları esas alınmak suretiyle yapılan hesaplama uyarınca, davacıya para cezası verilmesine yönelik olarak tesis edilen encümen kararlarında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline

326 total views, 4 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir